Úhrada služeb a zdravotní pojišťovny

Zdravotnické zařízení bABA care, s.r.o.je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven (ZP) zajišťujících veřejné zdravotní pojištění v ČR:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Máme dále smlouvu o úhradě zdravotní péče i s VZP a.s. (kód 333), která poskytuje zdravotní pojištění cizincům bez trvalého pobytu na území ČR. Platby této pojišťovny jsou ve stejné výši a řídí se podobnými zásadami jako veřejné zdravotní pojištění.

Povinností smluvního zařízení je poskytnout zdravotní službu pojištěncům těchto pojišťoven „bezplatně“, přesněji řečeno výhradně za úhradu zdravotní pojišťovnou bez finanční spoluúčasti pacienta (krom případných tzv. regulačních poplatků, stanoví-li je právě zákon).V této souvislosti je nutné mít na paměti, že má-li být i s omezenými prostředky, kterými disponuje veřejné zdravotnictví zajištěna zdravotní péče, musí být nakládání s nimi především maximálně hospodárné. Nejdůležitějším zásadou zdravotně pojistných plánů je racionalita, účelnost a vycházení výhradně z objektivních medicínských potřeb. Komfort pacienta musí proto někdy zůstat na druhém místě, individuální přání pacientů, která nejsou v souladu s těmito zásadami, nemohou být respektována a zdravotnické zařízení se musí chovat především ekonomicky.

 

A. Klienti účastní na veřejném zdravotním pojištění v ČR

Pro tyto pacientky poskytuje naše zdravotnické zařízení služby v režimech STANDARD a KOMFORT. 

STANDARD představuje formu bez finanční spoluúčasti pacienta, vyjma případných regulačních poplatků. Tato forma péče se striktně řídí shora zmíněnými zásadami racionality a úspornosti.

KOMFORT je forma péče s paušálními finančními příplatky. Pacientkám se vychází co nejvíce  vstříc, provádí se všechny výkony, které považujeme za medicínsky účelné bez ohledu na úhradu zdravotními pojišťovnami, neprovádí se naopak to, co nepovažujeme za přínosné, i kdyby to mělo znamenat ekonomickou újmu pro nás jako poskytovatele. (Jen pro prvotní orientaci: Příplatek v programu KOMFORT činí 650,- Kč za preventivní vyšetření cca jednou za 1-2 roky. Příplatek za konzultaci v těhotenské poradně je 500,- Kč, za těhotenství je takových "poraden" cca 8. Příplatky zahrnují vše, u těhotných např. ultrazvuky i prvotrimestrální screening Downova syndromu, jsou konečné a dále se již nesčítají.)

Vstup do programu KOMFORT je zcela dobrovolný, jeho odmítnutí nebude důvodem nepřijetí pacientky do péče. Většina našich pacientek nás navštěvuje v režimu KOMFORT. Prosíme tedy ty pacientky, které si přejí péči výhradně za úhradu zdravotní pojišťovny (v našem režimu STANDARD), aby to sdělily předem.

 

B. Klienti bez účasti na veřejném zdravotním pojištění v ČR

Pro pacientky, kteří nemají nárok na úhradu péče z veřejného zdravotního pojištění poskytujeme služby za přímou finanční úhradu. Ceny vycházejí z běžných sazebníků vydávaných VZP, kde jsou jednotlivé výkony ohodnoceny body; počítáme 5,- Kč/bod. 

Stejně bychom účtovali klientům českého veřejného zdravotního pojištění v našem režimu STANDARD v případě, kdybychom prováděli výkony, na jejichž úhradu nemáme smlouvu se zdravotními pojišťovnami, nebo které nemohou být zdravotní pojišťovně k úhradě vykázány.

Tímto způsobem účtujeme zdravotní služby i cizinkám-klientkám komerčních pojišťoven, se kterými smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče nemáme (Maxima, Unica). Pacientka péči uhradí přímou platbou (v hotovosti nebo platební kartou), obdrží o tom potvrzení a rozpis výkonů, event. i lékařskou zprávu. S těmito doklady se pak může domáhat náhrady u své pojišťovny.

 

 

 

Aktuální informace:

V pátek 14.2.2020 má operace zavřeno. Nikoliv kvůli sv. Valentinu, ale lékař operuje v jiném zařízení a sestra jde k lékaři (jinému a pacientka).