STANDARD

Jedná se o péči v bez finanční účasti pacienta (krom případných regulačních a jiných poplatků stanovených zákonem). Nejde o péči méně kvalitní (opakem není žádný „nadstandard“, tedy ekonomicky náročnější a kvalitnější léčba), ale jde o to, že se provádějí výhradně výkony a v takovém rozsahu, které budou zdravotní pojišťovnou proplaceny. 

Péče v tomto režimu vychází z doporučených postupů odborné společnosti a je poskytována v souvislosti s výše uvedenými zásadami, tedy s ohledem na úspornost, která je hlavním požadavkem systému veřejné zdravotní péče; nelze provádět nic, co nemá nepochybnou medicínskou indikaci. Individuální přání pacientů se dají respektovat jen omezeně.

Upozorňujeme v této souvislosti, že naše zdravotnické zařízení nemá se žádnou ZP smlouvu na úhradu výkonu 09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU a 09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU. Proto „konzultace“ nad rámec obsahu výkonu stanoveného v Seznamu zdravotních výkonů jsme nuceni účtovat jako osobám neúčastným na veřejném zdravotním pojištění částkou 35,- Kč/1 min.

Zdravotními pojišťovnami nejsou hrazena vyšetření spojená s umělým přerušením těhotenství a administrativní úkony s tím spojené; účtujeme částku 950,- Kč.

Dále upozorňujeme, že v režimu STANDARD komunikujeme s pacientem v jazyce českém a případného překladatele si tento zajistí sám a na své náklady. Komunikace v cizím jazyce je pro lékaře velmi náročná časově i jinak a živnostenské oprávnění, které by nás opravňovalo tlumočnické služby účtovat, nemáme.

Prosíme dále o pochopení, že v režimu standard nemůžeme těhotným provádět ultrazvuková vyšetřování na jejich přání (pojišťovna proplatí 3 vyšetření za těhotenství) a pořizovat fotografie a jiné záznamy. Můžeme se dále věnovat pouze zjišťování medicínsky relevantních skutečností.

 

 

Aktuální informace:

Dnes 22.5.2019 nejde v ordinaci telefon (pevná linka, nešla ostatně už včera). Vina je na straně poskytovatele připojení (O2), který údajně na odstranění poruchy intenzivně pracuje, funkce se obnoví prý do 30 hodin.

Do té doby volejte, prosím, na lékařův mobilní telefon 602128877.