STANDARD

Jedná se o péči v bez finanční účasti pacienta (krom případných regulačních a jiných poplatků stanovených zákonem). Nejde o péči méně kvalitní (opakem není žádný „nadstandard“, tedy ekonomicky náročnější a kvalitnější léčba), ale jde o to, že se provádějí výhradně výkony a v takovém rozsahu, které budou zdravotní pojišťovnou proplaceny. 

Péče v tomto režimu vychází z doporučených postupů odborné společnosti a je poskytována v souvislosti s výše uvedenými zásadami, tedy s ohledem na úspornost, která je hlavním požadavkem systému veřejné zdravotní péče; nelze provádět nic, co nemá nepochybnou medicínskou indikaci. Individuální přání pacientů se dají respektovat jen omezeně.

Upozorňujeme v této souvislosti, že naše zdravotnické zařízení nemá se žádnou ZP smlouvu na úhradu výkonu 09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU a 09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU. Proto „konzultace“ nad rámec obsahu výkonu stanoveného v Seznamu zdravotních výkonů jsme nuceni účtovat jako osobám neúčastným na veřejném zdravotním pojištění částkou 35,- Kč/1 min.

Zdravotními pojišťovnami nejsou hrazena vyšetření spojená s umělým přerušením těhotenství a administrativní úkony s tím spojené; účtujeme částku 950,- Kč.

Dále upozorňujeme, že v režimu STANDARD komunikujeme s pacientem v jazyce českém a případného překladatele si tento zajistí sám a na své náklady. Komunikace v cizím jazyce je pro lékaře velmi náročná časově i jinak a živnostenské oprávnění, které by nás opravňovalo tlumočnické služby účtovat, nemáme.

Prosíme dále o pochopení, že v režimu standard nemůžeme těhotným provádět ultrazvuková vyšetřování na jejich přání (pojišťovna proplatí 3 vyšetření za těhotenství) a pořizovat fotografie a jiné záznamy. Můžeme se dále věnovat pouze zjišťování medicínsky relevantních skutečností.

 

Dovolená:

Povšimněte si, prosím, že od října máme změněné ordinační hodiny. Odpolední ordinace bude v pondělí.
V pátek dne 11.10.2019 bude z provozních důvodů zavřeno.